നല്ല നാളെക്കായി

Dhan Vapasi: A Manifesto for Making Indians Prosperous

രാജേഷ് ജെയിൻ

ദരിദ്ര രാഷ്ട്രം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിധി അല്ല. മറിച്ച് ഇന്ത്യയെ ആധുനികവും സമ്പന്നവും ആയ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര് എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ആണ്. ലോകത്തിന്റെ നാനഭാഗത്ത് കുടിയേറി പാര്ക്കുന്ന ഇന്ത്യകാര്ക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു സമ്പന്ന രാഷ്ട്രം ആക്കുന്നതില് നാം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു. കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ഗവര്മെന്റ് , ദീര്ഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്ത നേതൃത്വം, മോശമായ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യയെ ഈ വിധത്തില് ആകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര് എന്ന നിലക്ക് ഈ അവസ്ഥയില് നിന്നും ഇന്ത്യയെ ദിശ മാറ്റി വിടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

I am a technology entrepreneur and a pioneer in Asia’s dotcom revolution. After creating India’s first Internet portals in the late 1990s, I started what is today India’s largest digital marketing company. My journey as an entrepreneur continues, but now in a different domain – nation building. ​I strongly believe that India needs transformation and we must be the entrepreneurs in that revolution.

***

1. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഇപ്പോഴും ഒരു ദാരിദ്ര്യ രാജ്യം ആയി തുടരുന്നത്?

Election after election, governments after governments, it is fairly clear that all are basically the same. They focus on grabbing power, winning the next election, and growing the size and scope of government at the cost of people. Elections are won by those who can talk the good talk but when it comes to implementing good policies, they all fail consistently.

ഗവണ്മെന്റ് യാതൊരു വിധത്തിലും ഉള്ള അഭിവൃദ്ധി നമ്മുടെ രാജ്യത്തു കൊണ്ടുവരുകയോ വരാനോ പോകുന്നില്ല, മറിച്ച് നാം ജനങ്ങള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. എന്നാല് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സമ്പാദന ശേഷിയെ ആണ് അധികാരികള് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അഴിമതിയും, ചുവപ്പുനാടയും, ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും അതിനൊരു മറ ആയി വര്ത്തിക്കുന്നു. “ലൈസന്സ് പെര്മിറ്റ് കണ്ട്രോള് രാജ് “ പോലുള്ള നയങ്ങള് ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള് കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ആണ് തള്ളി വിട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പതു കോടി ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതി എന്നത് നാം ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വൈകിച്ചു കൂടാ. ഗവര്മെന്റിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത നിന്ന് എത്രയും വേഗം രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിച്ചേ മതിയാവു. പുതിയൊരു ദിശയിലേക്കു ഏവര്ക്കും ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യയെ നയിക്കാം.

***

2. ഇന്ത്യയെ ദാരിദ്ര്യ രാജ്യം ആയി നിലനിര്ത്തുന്നതിന് ഗവര്മെന്റിന് ഉള്ള പങ്ക്?

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തില് ഇന്നില്ലാത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ്. ജാതി, മതം, വര്ഗം എന്നിവയില് ഊറ്റം കൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ വേലിക്കകത്ത് നിര്ത്തുന്നു. ഗവര്മെന്റ് ആണെങ്കില് അനാവശ്യം ആയി രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് കൈകടത്തുന്നു. നികുതിയായും അല്ലാതെയും ജനങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിയ്ക്കുന്ന വരുമാനം അധികാരികളില് കേന്ദ്രീകരിക്കപെടുകയും അവര് അതിനെ ദുര്വിനിയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ കാരണങ്ങള്. ഒക്കെ വച്ച് നോക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അവികസിതമായി തുടരുന്നതില് യാതൊരു വിധ അതിശയോക്തിയും ഇല്ല..

ഇന്ത്യയില്തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടു ശതമാനം കുടുംബങ്ങളുടെയും ആകെ ആസ്തി 6.5 ലക്ഷം രൂപയില് താഴെ ആണ്. ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യന് കുടുംബത്തിന്റെ വാര്ഷിക വരുമാനം വെറും ഒന്നര ലക്ഷത്തില് താഴെയോ, മാസം പതിനായിരം രൂപയില് താഴെയോ ആണ്. ഐ എം എഫ് ഇന്റെ ജി ഡി പി അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആകെയുള്ള ഇരുനൂറു രാജ്യങ്ങളില് നൂറ്റിഇരുപത്തിആറാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ദാരിദ്ര്യത്തില് കഴിയുന്ന അവസ്ഥ. അഞ്ചാം തലത്തില് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളില് പകുതി പേര്ക്കും രണ്ടാം തലത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മാത്രം ആണുള്ളത്. മുപ്പതു കോടി യുവാക്കള് ഉള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇരുപതു കോടി യുവാക്കളുടെ ജോലി ത്രിശങ്കുവിലാണ്. കേവലം 130 മുതല് 650 കോടി മാത്രം ചിലവില് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ 60 ശതമാനം ആളുകളുടെ മുഴുവന് ഒരു ദിവസ ചെലവ് വരിക.

ഇവക്കൊക്കെ കാരണം വര്ഷങ്ങളായി നന്നായി പ്ലാന് ചെയ്തു നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള് ആണ്. അമിത നികുതിയും, വായ്പകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും

അമിത നികുതിയും, വായ്പകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും

ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില് ആക്കി. ജാതി, മത, വര്ഗ അടിസ്ഥാനത്തില്

ഉള്ള വേര്തിരിവ് ജനങ്ങളെ ഒരു പോലെ കാണുന്നതില് നിന്നും വിലക്കി, ജോലി കിട്ടുന്നതിനും അര്ഹമായ സൗജന്യങ്ങള് കിട്ടുന്നതില് ന്നിന്നും ഇത്തരം വേര്തിരിവുകള് അവരെ വിലക്കി.

ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് നിയമങ്ങളോട് സാമ്യം പുലര്ത്തുന്നവ ആണ് ഇന്തയില് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടു മിക്ക നിയമങ്ങളും. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കള് ഒരിക്കലും മൌലിക അവകാശങ്ങളില് പെടുന്നവ

അല്ല. കഴിഞ്ഞ 70 വര്ഷങ്ങളായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതില് നിന്ന് ഇന്ത്യന് ജനതയെ തടയുക ആണ് മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണ നേതൃത്വങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന കച്ചവടങ്ങള് ഒക്കെ നഷ്ടങ്ങളില് അവസാനിക്കുകയും അതെല്ലാം അമിത നികുതി ചുമത്തി ജനങ്ങളില് നിന്ന് മുതലാകുകയും ചെയ്യുന്നു.. എയര്ലൈന്സ്, റെയില്വേ, ഊര്ജ ഉല്പാദനം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി പോകുന്നു ഈ നിര. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉല്പാദനവും നടത്താതെ എത്ര മാത്രം ഭൂമി ആണ് പുറമ്പോക്ക് ആയി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

Every Indian family has been forced to pay ₹12,000 towards the losses. This figure is just for the Central PSUs. There are hundreds of state government entities as well which lose money on a regular basis.

അധികാരത്തില് തുടരുക എന്നതില് കവിഞ്ഞ് അവര്ക്ക് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. ജനങ്ങളുടെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ അഭിവൃദ്ധി അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തില് വരുന്ന കാര്യമേ അല്ല. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും അവര്ക്ക് ഗുണമായി തീരുന്നും ഇല്ല.

***

3. ഭരണകര്ത്താക്കള് മാറി മാറി വന്നിട്ടും പരിണിതഫലങ്ങള് മാറാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്?

ജാതി വര്ഗ അടിസ്ഥാനത്തില് വോട്ടു ചോദിക്കുന്നതും ചേരി തിരിയുന്നതും ഒരു നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഉന്നമനങ്ങളുടെ പട്ടിക വാഗ്ദാനങ്ങളില് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നു. അധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമ്പന്നരാകുന്നു, പാവം ജനങ്ങള് ദരിദ്രരും.

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിയമങ്ങളില്ല. നിയമങ്ങൾ മാറ്റാതെ തന്നെ, ഫലങ്ങൾ മാറുകയില്ല.

മാറ്റം സമയമെടുക്കും, പക്ഷേ തെറ്റായ ദിശയിൽ പോകുന്നത് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ആരംഭിക്കണം.

***

4. മറ്റു രാജ്യങ്ങള് എങ്ങനെ നമ്മെ പിന്നിലാക്കി?

ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി അവളുടെ ജനങ്ങളില് ആണ്, നൂറ്റിമുപ്പതു കോടി ജനങ്ങളില് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ, വൈദ്യനോ, കവിയോ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരോ ഉണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം അര്ഹിയ്ക്കുന്നവരാണ്. , അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവര്ക്ക് വേണ്ടത് അവസരങ്ങളാണ്, എന്നും ദാരിദ്ര്യത്തില് കഴിയുന്ന ജനതക്ക് എത്ര കണ്ടു ഇവയെല്ലാം നേടാന് കഴിയും എന്നത് പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്.

പൂര്വ കാലത്തെ ലോകത്തെ വച്ചുനോക്കുമ്പോള് ലോകം ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങള് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ദീര്ഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങള് നമ്മുടെ മുന്പേ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് നോക്കുകുത്തികളായി നില്കാനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ.

കച്ചവടത്തിലും മറ്റുമുള്ള അനാവശ്യ നിയമങ്ങള് എടുത്തുകളഞ്ഞാലേ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നമുക്ക് ഇവയിലാകെ മുന്നേറാന് സാധിക്കു, പക്ഷെ ഗവേര്ന്മേന്റ്റ് ഇപ്പോള് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്രങ്ങള് നിഷേധിയ്ക്കുകയാണ്. സാമപ്തിക ഉന്നമനം നേടണം എങ്കില് നാം കുറച്ചു കൂടി സ്വാതന്ത്രത്തോടെ പ്രവര്ത്തിയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം നേടണം. ഇതാണ് പുതിയ ദിശയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം.

This is Dhan Vapasi’s objective.

***

5. How will Dhan Vapasi make Indians prosperous?

Dhan Vapasi is a platform to bring together Indians who wish to make India prosperous. The core objective is to unite citizens on an agenda of freedom, equality and wealth creation.

Dhan Vapasi’s 5 Prosperity Principles and 5 Starting Solutions will usher in a new model for governance and politics in India.

അഭിവൃദ്ധിയിലെക്കുള്ള അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങള്

വിജയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതു പ്രസ്ഥാനം പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കും മേല് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള് അത്യാവശ്യം ആണ്.

Dhan Vapasi’s Prosperity Principles are based on the precept 'that government is best which governs the least'. They will help India become a liberal society with the individual as the principal and the government as the agent. All policies must be based on these principles.

1. മുക്തി: പൌരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്രത്തെ ഹനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവര്മെന്റിനു നല്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പൌരന്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ എക്കാലവും നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ.

2. വിവേചനരാഹിത്യം: ജനങ്ങളെ തമ്മില് വേര്തിരിക്കുന്ന യാതൊരു വിധ നടപടികള്ക്കും ഗവര്മെന്റിനോ മറ്റു പാര്ട്ടികള്ക്കോ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

3. അനാവശ്യ ഇടപെടലുകളുടെ ഉന്മൂലനം: ജനങ്ങളുടെ സ്വയമേ ഉള്ള യാതൊരു വിധ ഇടപാടുകളിലും ഗവര്മെന്റ് അനാവശ്യമായി കൈ കടത്തിക്കൂട.

4. നിയന്ത്രിത ഗവര്ന്മെന്റ് : വ്യാപാരത്തിലോ കച്ചവടങ്ങളിലോ ഗവര്ന്മെന്റ് ഇടപെട്ടുകൂടാ. അവയ്ക്ക് ഒരു റഫറിയുടെ റോള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാന് പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും കളിക്കാരുടെ റോള് നല്കിക്കൂടാ.

5. വികേന്ദ്രീകരണം : ജനങ്ങളോട് അടുത്ത് നില്ക്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണം ആണ് വേണ്ടത്, അധികാരം ഒരു പ്രത്യേക വര്ഗത്തിന് മാത്രം ഭൂഷണം അല്ല.

Starting Solutions

The public wealth of India (comprising land, minerals and other resources, and government-owned corporations) is estimated by Dhan Vapasi to be in excess of $20 trillion. This comes to a minimum of ₹50 lakh for every Indian family.

Dhan Vapasi’s two key solutions – returning ₹1 lakh per year per family and capping taxes at 10% – aggregate to an annual benefit of about ₹1.5 lakh for every household. Besides putting more money in the hands of people, these initiatives will also create a safety net for every Indian family, eliminate poverty, scale up job creation, reverse the growth of government and empower Indians to create wealth. This will boost private investment and economic growth, making additional resources available for public infrastructure and growing state capacity in the areas that it is currently deficient.

Dhan Vapasi’s other three solutions are about ensuring good governance – by titling every property in the country and thus ensuring that people can unlick their private wealth, investing in the core activities of government, and ensuring timely justice.

1. ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു കുടുംബത്തിനു തിരികെ നല്കുക.

ഈ പണം ഓരോ കുടുംബത്തിനും അവകാശപ്പെട്ട തുക ആണ്. തവണകള് ആയുള്ള ഈ പണം തിരികെ നല്കലുകള് അവരെ സ്വയം കച്ചവടം നടത്താനോ സംരംഭകര് ആകാനോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

കാര്യക്ഷമം അല്ലാത്ത അനേകം ഗവര്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെക്കാള് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് .ഏതാനും ആളുകളുടെ കയ്യില് പൈസ കേന്ദ്രീകരിക്കപെടുന്നത് ഇതുവഴി തടയാന് കഴിയും. ദാരിദ്ര്യ നിര്മാര്ജ്ജനവും ഒരു പരിധി വരെ ഉറപ്പാക്കാന് സാധിക്കും.സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തി രാഷ്ട്ര നിര്മാണത്തിന് ഇത് സഹായിക്കും.

You can read about our Dhan Vapasi ideas here.

2. ടാക്സ് കാപ് 10%

ഇൻഡ്യയിൽ നികുതിയില്ല - വ്യക്തിഗത, കോർപ്പറേറ്റ്, ജിഎസ്ടി - 10% കവിയും.

3. Title every property in 1000 days

In his book The Mystery of Capital, Hernando de Soto says: “The poor inhabitants of these [poor] nations—five-sixths of humanity—do have things, but they lack the process to represent their property and create capital. They have houses but not titles; crops but not deeds; businesses but not statutes of incorporation… As a result, most of them are undercapitalised, in the same way that a firm is undercapitalised when it issues fewer securities than its income and assets would justify. The enterprises of the poor are very much like corporations that cannot issue shares or bonds to obtain new investment and finance. Without representations, their assets are dead capital.”

Many people live in homes where the title to the property is not clear. This also applies to small shops. As a result, while they may occupy the space, the property itself cannot be converted into collateral for credit, thus limiting the ‘owner’s’ ability to monetise the underlying asset.

Lack of clear titles is one of the biggest reasons for litigation. A dispute means that the underlying property cannot be monetised or used for productive purposes. In India, land disputes are also one of the biggest reasons for violence.

It is now possible to use a mix of on-ground technology with satellite data to accelerate the process of mapping every property and assigning clear title to every property in India in less than three years.

4. $1 trillion for good government

A good government is about the provision of public goods — things that only government can do, and which are the main functions of government. India’s governments do hundreds of other things and compromise on the basics. This means:

  • Strengthening of defence forces by investing in modernisation
  • Creating an efficient, highly trained, professional police force
  • Making judiciary more responsive and efficient
  • Investing in urban infrastructure – to upgrade existing cities and build new cities
  • Building rural infrastructure for services provisioning

5. Timely Justice

A functioning justice system is the foundation of a prosperous society. Justice delayed is justice denied. The government must protect all citizens from coercion and deliver timely justice.

A 3-2-1 formula must be followed by the courts: 3 years to clear all pendency, 2 years for passing judgement in new cases, and 1 year for resolution of an appeal.

***

6. 8 ഇനിയെന്ത്

In the past 70 years, India’s rulers have become rich, but not its people. It is time to change that. If you share my dream to make India prosperous, join Dhan Vapasi and me to transform India with a new model of governance and politics. Write to me at rajesh@nayidisha.com

രാജേഷ് ജെയിൻ പരിചയപ്പെടാം

We can make India prosperous. The future of over 130 crore Indians depends on what we do today. Let us not waste any more time. Join Dhan Vapasi.

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സംരംഭകനും ഏഷ്യയിലെ ഡോട്ട് കോം മാറ്റത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ രാജേഷ് 1999ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്റർനെറ്റ് പോർട്ടൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ്